Instytucja: 

MIERZĘCICE

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

6

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez MIERZĘCICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mierzecice.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_9jYvi5Y.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez MIERZĘCICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mierzecice.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_AUkS8ts.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Fwd: wniosek o informację przez MIERZĘCICE

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Eugeniusz Niedbała

  W dniu 25.02.2022 o 09:10, mierzecice pisze:
  --
  Eugeniusz Niedbała
  inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Referat Gospodarki

  Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95
  42-460 Mierzęcice

  tel. 032 2887900 wew. 228
  fax 032 2887055
  e.niedbala@mierzecice.pl

  Eugeniusz Niedbala, BSc, MSc
  Real Estate Inspector
  Economic Departament

  The Mierzecice Local Government Office
  Wolnosci 95
  42-460 Mierzecice

  tel. 048 32 2887900 ext. 228
  fax 048 32 2887055
  e.niedbala@mierzecice.pl

  --
  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana.
  Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o
  tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice dalej ADO.
  2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany
  informacji drogą elektroniczną.
  3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
  oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od
  Pani/Pana w celu kontaktu,
  bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do
  kontaktu z Panią/Panem.
  4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail,
  chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
  usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
  sprzeciwu.
  6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie
  do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

  Załączniki

  • 1431.0006.2022_-_odp_do_info0D0A_lasyiobywatele.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Fwd: wniosek o informację przez MIERZĘCICE

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Eugeniusz Niedbała

  W dniu 25.02.2022 o 09:10, mierzecice pisze:
  --
  Eugeniusz Niedbała
  inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
  Referat Gospodarki

  Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95
  42-460 Mierzęcice

  tel. 032 2887900 wew. 228
  fax 032 2887055
  e.niedbala@mierzecice.pl

  Eugeniusz Niedbala, BSc, MSc
  Real Estate Inspector
  Economic Departament

  The Mierzecice Local Government Office
  Wolnosci 95
  42-460 Mierzecice

  tel. 048 32 2887900 ext. 228
  fax 048 32 2887055
  e.niedbala@mierzecice.pl

  --
  Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana.
  Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o powiadomienie o
  tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Mierzęcice ul. Wolności 95, 42-460 Mierzęcice dalej ADO.
  2. ADO przetwarza Pani/Pana adres e-mail wyłącznie w celu wymiany
  informacji drogą elektroniczną.
  3. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty elektronicznej,
  oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego bezpośrednio od
  Pani/Pana w celu kontaktu,
  bądź pozyskaliśmy adres poczty z legalnego źródła uprawniającego do
  kontaktu z Panią/Panem.
  4. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail,
  chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa.
  5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,
  usunięcia, cofnięcia zgody, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
  sprzeciwu.
  6. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie figurował w naszej bazie
  do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie.

  Załączniki

  • 1431.0006.2022_-_odp_do_info0D0A_lasyiobywatele05042022.pdf (nieskanowany) Skanuj