Instytucja: 

BATORZ

 Monitoring: 

Udział gmin w ochronie lasów

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

  • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

    Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

    Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

    1. Tak.

    1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
    1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

    2. Nie

    Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

    1. Tak.

    1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
    1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

    2. Nie

    Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

    1. Tak.

    Jeżeli tak, to:
    1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
    1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
    1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

    2. Nie

    Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

    1. Tak.

    1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
    1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

    2. Nie

    Wyjaśnienia
    Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

    Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

    Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
    rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

    Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

    Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

    Marta Jagusztyn
    Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

    W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

    "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

    odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

    Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

    Marta Jagusztyn
    Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

    --
    Fundacja Lasy i Obywatele
    KRS 0000906912
    tel. 515-832-707

  • Odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej przez BATORZ

    Witam,
    Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął do
    naszego Urzędu Gminy 21.02.2022.
    Odpowiedz na pytanie 1:
    Przedstawiciele naszej Gminy nie zgłaszali żadnych wniosków podczas
    konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy
    Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie naszej gminy.
    Odpowiedz na pytanie 2:
    Gmina nie utworzyła żadnych tak zwanych form ochrony przyrody na
    obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na
    naszym terenie.
    Odpowiedz na pytanie 3:
    Gmina nie brała udziału w procesie wyznaczania stref lasów o
    szczególnych walorach w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej
    Stewardship Council
    Odpowiedz na pytanie 4:
    Władze, przedstawiciele gminy nie wpływali na sposób prowadzenia
    gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe.

    Pozdrawiam

    --
    Tomasz Sawicki
    młodszy referent ds. rolnictwa i działalności gospodarczej