Treść

 • wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: wniosek o informację - doprecyzowanie przez marta@lasyiobywatele.pl

  W związku z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej przesłanym do Państwa w dniu 21 lutego wyjaśniamy że pytanie nr 1

  "Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?"

  odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa

  Prosimy o korespondencję na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Re: wniosek o informację przez marta@lasyiobywatele.pl

  Szanowni Państwo,
  21 lutego 2022 r. skierowaliśmy do Państwa drogą mailową wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący udziału gmin w ochronie lasów. Do dziś nie otrzymaliśmy na niego odpowiedzi. Przypominamy Państwu o obowiązku niezwłocznego udzielenia na niego odpowiedzi. Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Re: wniosek o informację dot. udziału gmin w ochronie lasów przez marta@lasyiobywatele.pl

  Szanowni Państwo,

  Ponawiamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dot. udziału gmin w ochronie lasów) z dnia 21 lutego 2022 r., ponieważ nie zarejestrowaliśmy od Państwa odpowiedzi.
  Jeśli z Państwa strony wygląda na to, że odpowiedź była przesyłana, to nadal wnosimy o ponowne jej przesłanie z uprzednim upewnieniem się, że jest kompletna (np. że nie brakuje jakiegoś załącznika).

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres {{EMAIL}}

  Treść wniosku:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
  [UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz, który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej, przyrodniczej i gospodarczej.

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres {{EMAIL}}

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707

 • Fwd: wniosek o informację przez NOWE OSTROWY

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: Fwd: wniosek o informację
  Data: 2022-04-21 09:00
  Od: noweostrowy2 <sekretariat@noweostrowy.pl>
  Do: Elżbieta Lach <srodowisko@noweostrowy.pl>

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: Fwd: wniosek o informację
  Data: 2022-04-20 10:15
  Od: noweostrowy2 <sekretariat@noweostrowy.pl>
  Do: Elżbieta Lach <srodowisko@noweostrowy.pl>

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2022-04-20 10:11
  Od: sprawa-44953@info.lasyiobywatele.pl
  Do: sekretariat@noweostrowy.pl

  Szanowni Państwo,

  Ponawiamy wniosek o udostępnienie informacji publicznej (dot. udziału
  gmin w ochronie lasów) z dnia 21 lutego 2022 r., ponieważ nie
  zarejestrowaliśmy od Państwa odpowiedzi.
  Jeśli z Państwa strony wygląda na to, że odpowiedź była
  przesyłana, to nadal wnosimy o ponowne jej przesłanie z uprzednim
  upewnieniem się, że jest kompletna (np. że nie brakuje jakiegoś
  załącznika).

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres
  sprawa-44953@info.lasyiobywatele.pl

  Treść wniosku:

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi o
  udostępnienie informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe cztery
  pytania.

  Wszystkie pytania dotyczą okresu od 1 stycznia 2018 do dnia, gdy
  przesyłana jest odpowiedź na wniosek. Na końcu wniosku zamieszczono
  wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami naświetlającymi kontekst
  pytań.

  Pytanie 1. Czy przedstawiciele gminy/miasta zgłaszali wnioski podczas
  konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu organizowanych przez
  Lasy Państwowe dla nadleśnictw znajdujących się na terenie gminy?
  [UWAGA: odnosi się do konsultacji społecznych Planów Urządzenia Lasu
  organizowanych przez Lasy Państwowe dla nadleśnictw a NIE
  uproszczonych Planów Urządzenia Lasu sporządzanych przez starostwa]

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też
  odrzucone.
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji czy wnioski
  zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też odrzucone.

  2. Nie

  Pytanie 2. Czy gmina/miasto utworzyła/o tak zwane małe formy ochrony
  przyrody na obszarach leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe
  znajdujących się na jej terenie?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie to były
  formy ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto zainicjował ich
  powstanie
  1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji kto zainicjował
  powstanie tych form ochrony przyrody

  2. Nie

  Pytanie 3. Czy gmina/miasto brała udział w procesie wyznaczania stref
  High Conservation Value Forest (lasów o szczególnych walorach) w
  ramach systemu certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship
  Council?

  1. Tak.

  Jeżeli tak, to:
  1.1. Czy w toku procesu wyznaczania gmina otrzymała kwestionariusz?
  1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony do konsultacji z lokalną
  społecznością?
  1.3. Czy w wyniku tego procesu utworzono strefę lasu o szczególnych
  walorach (HCVF)?

  2. Nie

  Pytanie 4. Czy władze bądź przedstawiciele gminy/miasta w jakikolwiek
  inny sposób (czyli na przykład poprzez apele, uchwały, wnioski,
  dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali wpłynąć na sposób
  prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy Państwowe?

  1. Tak.

  1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o informacje jaka jest dokumentacji
  takich działań (np. pisemny apel, uchwała, protokół spotkania)
  1.2 Jeżeli tak i jeżeli istnieje dokumentacja wnioskujemy o jej
  przesłanie

  2. Nie

  Wyjaśnienia
  Pyt.1 Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć lat tworzy
  swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia Lasu. Podczas
  tworzenia tego dokumentu przedstawiciele gminy oraz społeczeństwa
  mogą zgłaszać uwagi i wnioski do projektu Planu Urządzenia Lasu na
  następną dekadę, a Lasy Państwowe są zobowiązane takie uwagi i
  wnioski rozpatrzyć.

  Pyt. 2 Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody rada gminy bądź rada
  miasta może w drodze uchwały tworzyć w lasach tak zwane małe formy
  ochrony przyrody: pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły
  przyrodniczo krajobrazowe.

  Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające się systemowi certyfikacji gospodarki
  leśnej Forest Stewardship Council (a jest to ogromna większość
  nadleśnictw w Polsce), są zobowiązane tworzyć w zarządzanych przez
  siebie lasach strefy lasów o szczególnych walorach High Conservation
  Value Forest. Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla
  tożsamości kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być
  ustalana w porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie
  z dokumentem opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy
  Państwowe „powinny w toku certyfikacji stworzyć kwestionariusz,
  który będzie
  rozsyłany do gmin, a na miejscu wykładany do konsultacji z lokalną
  społecznością. Jeżeli gminy wskażą obszary leśne, które
  do tej kategorii powinny należeć, wraz z uzasadnieniem, obszary te
  będą desygnowane jako lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej
  lokalnej społeczności” (Kryteria Wyznaczania Lasów o Szczególnych
  Walorach Przyrodniczych (HCVF) w Polsce, str 9,
  https://pl.fsc.org/pl-pl/standardy-i-inne-dokumenty, w zakładce
  Certyfikacja lasów)

  Pyt. 4 Rosnąca liczba gmin w Polsce reprezentując interes
  mieszkańców podejmuje próby oddziaływania na Lasy Państwowe, by
  zapewnić zrównoważony sposób prowadzenia gospodarki leśnej oraz
  zrównoważone realizowanie przez lasy funkcji społecznej,
  przyrodniczej i gospodarczej.

  Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres
  sprawa-44953@info.lasyiobywatele.pl

  Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707 --
  Fundacja Lasy i Obywatele
  KRS 0000906912
  tel. 515-832-707 > W nawiązaniu do pisma z dnia 2022-02-21: > Na
  podstawie art. 61 > ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie > do > informacji publicznej, Fundacja Lasy i Obywatele wnosi
  o > udostępnienie > informacji publicznych w odpowiedzi na poniższe >
  cztery pytania. Wszystkie > pytania dotyczą okresu od 1 stycznia > 2018
  do dnia, gdy przesyłana jest odpowiedź > na wniosek. Na końcu >
  wniosku zamieszczono wyjaśnienie z dodatkowymi informacjami > >
  naświetlającymi kontekst pytań. Pytanie 1. Czy przedstawiciele >
  gminy/miasta > zgłaszali wnioski podczas konsultacji społecznych >
  Planów Urządzenia Lasu > organizowanych przez Lasy Państwowe dla >
  nadleśnictw znajdujących się na terenie > gminy? 1. Tak. 1.1 >
  Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji jakie > to były >
  wnioski i czy zostały przyjęte, częściowo przyjęte, czy też >
  odrzucone. > 1.2 Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji > czy
  wnioski zostały > przyjęte, częściowo przyjęte, czy też >
  odrzucone. 2. Nie Pytanie 2. Czy > gmina/miasto utworzyła/o > tak zwane
  małe formy ochrony przyrody na obszarach > leśnych > zarządzanych
  przez Lasy Państwowe znajdujących się na jej terenie? > 1. > Tak. 1.1
  Jeżeli tak, wnioskujemy o przesłanie informacji > jakie to były formy
  > ochrony przyrody i jaką otrzymały nazwę i kto > zainicjował ich
  powstanie 1.2 > Jeżeli tak, wnioskujemy o > przesłanie informacji kto
  zainicjował powstanie tych > form ochrony > przyrody 2. Nie Pytanie 3.
  Czy gmina/miasto brała udział w > > procesie wyznaczania stref High
  Conservation Value Forest (lasów o > szczególnych > walorach) w ramach
  systemu certyfikacji gospodarki > leśnej Forest Stewardship > Council?
  1. Tak. Jeżeli tak, to: > 1.1. Czy w toku procesu wyznaczania > gmina
  otrzymała > kwestionariusz? 1.2. Czy kwestionariusz został wyłożony
  do > > konsultacji z lokalną społecznością? 1.3. Czy w wyniku tego
  procesu > utworzono > strefę lasu o szczególnych walorach (HCVF)? 2.
  Nie > Pytanie 4. Czy władze > bądź przedstawiciele gminy/miasta w >
  jakikolwiek inny sposób (czyli na przykład > poprzez apele, >
  uchwały, wnioski, dialog, negocjacje) wpływali bądź próbowali > >
  wpłynąć na sposób prowadzenia gospodarki leśnej w gminie przez Lasy
  > Państwowe? > 1. Tak. 1.1 Jeżeli tak, to wnioskujemy o > informacje
  jaka jest dokumentacji > takich działań (np. pisemny > apel, uchwała,
  protokół spotkania) 1.2 Jeżeli tak i > jeżeli > istnieje
  dokumentacja wnioskujemy o jej przesłanie 2. Nie > > Wyjaśnienia Pyt.1
  Wyjaśnienie: Każde nadleśnictwo raz na dziesięć > lat tworzy >
  swój główny dokument planistyczny – Plan Urządzenia > Lasu.
  Podczas tworzenia tego > dokumentu przedstawiciele gminy oraz >
  społeczeństwa mogą zgłaszać uwagi i wnioski > do projektu Planu >
  Urządzenia Lasu na następną dekadę, a Lasy Państwowe są > >
  zobowiązane takie uwagi i wnioski rozpatrzyć. Pyt. 2 Zgodnie z >
  ustawą o > ochronie przyrody rada gminy bądź rada miasta może w >
  drodze uchwały tworzyć w > lasach tak zwane małe formy ochrony >
  przyrody: pomniki przyrody, użytki > ekologiczne, zespoły >
  przyrodniczo krajobrazowe. Pyt. 3 Nadleśnictwa poddające > się >
  systemowi certyfikacji gospodarki leśnej Forest Stewardship Council >
  (a jest > to ogromna większość nadleśnictw w Polsce), są >
  zobowiązane tworzyć w > zarządzanych przez siebie lasach strefy >
  lasów o szczególnych walorach High > Conservation Value Forest. >
  Jedna z kategorii tych lasów – lasów kluczowych dla > tożsamości >
  kulturowej lokalnej społeczności (HCVF6) powinna być ustalana w > >
  porozumieniu z lokalnymi władzami na poziomie gmin. Zgodnie z >
  dokumentem > opisującym kryteria wyznaczania tych lasów Lasy >
  Państwowe „powinny w toku > certyfikacji stworzyć kwestionariusz, >
  który będzie rozsyłany do gmin, a na > miejscu wykładany do >
  konsultacji z lokalną społecznością. Jeżeli gminy > wskażą
  > obszary leśne, które do tej kategorii powinny należeć, wraz z
  > > uzasadnieniem, obszary te będą desygnowane jako lasy kluczowe
  dla > tożsamości > kulturowej lokalnej społeczności” (Kryteria >
  Wyznaczania Lasów o Szczególnych > Walorach Przyrodniczych (HCVF) w >
  Polsce, str 9, https://pl.fsc.org/pl- > pl/standardy-i-inne- >
  dokumenty, w zakładce Certyfikacja lasów) Pyt. 4 Rosnąca > > liczba
  gmin w Polsce reprezentując interes mieszkańców podejmuje > próby >
  oddziaływania na Lasy Państwowe, by zapewnić zrównoważony > sposób
  prowadzenia > gospodarki leśnej oraz zrównoważone > realizowanie
  przez lasy funkcji społecznej, > przyrodniczej i > gospodarczej.
  Prosimy o przesłanie odpowiedzi na adres > > {{EMAIL}} Marta Jagusztyn
  Członkini Zarządu, zgodnie z zasadami > > reprezentacji

  Org.1431.22.2022
  W odpowiedzi na Państwa wniosek Urzad Gminy w Nowych Ostrowach
  informuje, że zadne z działań wymienionych w pkt 1-4 nie były
  podejmowane przez tutejszy urząd gminy.

  z poważaniem Elżbieta Lach