Instytucja: 

REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Informacja RODO: "Wniosek o informację publiczną" przez REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

  Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Kontakt z Administratorem możliwy:
  - Listownie : Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17
  - Telefonicznie +48 56 641 4444.
  Inspektor ochrony danych. Kontakt: {{ email }}
  Cele i podstawy przetwarzania
  Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem usług medycznych. Dane kontaktowe podane w procesie rejestracji będziemy wykorzystywać do kontaktu w sprawie wizyty. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów następuje na podstawie następujących przesłanek:
  - obowiązek prawny ciążący na administratorze – podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej art. 3, ust. 1 i Ustawa z dnia 6 listopada 2005 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta art. 23 do 29.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych jest podmiot świadczący usługi hostingu dla administratora.
  Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do kartoteki medycznej, za wyjątkiem:
  - jeżeli zgon pacjenta nastąpił na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon);
  - w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, jest ona przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu);
  - zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, przechowywane są 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  - skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 2 lata przechowywane są skierowania i zlecenia lekarza, które nie zostały udzielone z powodu nie stawienia się pacjenta;
  - 22 lata w przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  - prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez Administratora.

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 27 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Autoreply: "Wniosek o informację publiczną" przez REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

  Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Danych Osobowych Pacjentów jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Kontakt z Administratorem możliwy:
  - Listownie : Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Grudziądz (86-300), ul. Dr. Ludwika Rydygiera 15/17
  - Telefonicznie +48 56 641 4444.
  Inspektor ochrony danych. Kontakt: {{ email }}
  Cele i podstawy przetwarzania
  Przetwarzamy Państwa dane w związku ze świadczeniem usług medycznych. Dane kontaktowe podane w procesie rejestracji będziemy wykorzystywać do kontaktu w sprawie wizyty. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów następuje na podstawie następujących przesłanek:
  - obowiązek prawny ciążący na administratorze – podstawa prawna Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej art. 3, ust. 1 i Ustawa z dnia 6 listopada 2005 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta art. 23 do 29.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami Państwa danych jest podmiot świadczący usługi hostingu dla administratora.
  Okres przechowywania danych
  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do kartoteki medycznej, za wyjątkiem:
  - jeżeli zgon pacjenta nastąpił na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja jest przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon);
  - w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, jest ona przechowywana przez okres 30 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu);
  - zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta, przechowywane są 10 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie);
  - skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono pacjentowi świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza; 2 lata przechowywane są skierowania i zlecenia lekarza, które nie zostały udzielone z powodu nie stawienia się pacjenta;
  - 22 lata w przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
  - prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez Administratora.