Instytucja: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Odrzucony z powodu spamu

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • ponaglenie przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska dnia 27 marca 2020 r. drogą mailową wysłało do tutejszego Szpitala wniosek o informację publiczną, na który do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
  W związku z powyższym jesteście Państwo w bezczynności, dlatego też wzywamy do jak najszybszego rozpatrzenia wspomnianego wniosku, którego treść załączmy poniżej.
  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek
  --
  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:
  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2
  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?
  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?
  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.
  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,
  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,
  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?
  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,
  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.
  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{ email }}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

  Szanowni Państwo,

  Działając jako pełnomocnik SPZZOZ w Kozienicach (skan pełnomocnictwa w załączeniu) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej informuję, że zgodnie z art. 15 zzs ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się; organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

  Wskazując na powyższe informujemy, że w zakresie złożonego wniosku o dostęp do informacji Publicznej, Szpital zajmie stanowisko w przywołanym ustawowym terminie, którego bieg rozpocznie się po odwołaniu wprowadzonych odpowiednio w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 433 ze zm.) oraz odpowiednio po odwołaniu wprowadzonego również rozporządzeniem Ministra Zdrowie w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2020 r. poz 491 ze zm.).

  Na ten moment bez angażowania dodatkowych sił personelu medycznych, możemy wskazać, że wobec personelu zatrudnionego w naszej placówce nie wprowadzono zakazu wypowiadania się o sytuacji szpitala (odpowiedź na pytanie 10).

  Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie pod uwagę obecnej sytuacji stanu epidemii oraz utworzeniem w naszej placówce specjalnego oddziału do opieki nad pacjentami walczącymi z COVID-19. Te okoliczności powodują, iż Szpital trwa na co dzień w nieustannej walce z bieżącymi problemami zapewnienia jak największego bezpieczeństwa wszystkim pacjentom i personelowi medycznemu oraz ciągłości funkcjonowania pozostałych oddziałów szpitalnych. Naszym priorytetem jest życie i zdrowie wszystkich pacjentów naszego Szpitala, dlatego - mimo szacunku do Państwa pracy - udzielenie informacji o tak szerokim spektrum stanowi poważne ryzyko realizacji tych czynności z pokrzywdzeniem podstawowych dóbr naszych pacjentów.

  Z poważaniem,
  radca prawny Artur Zawolski

  Pozdrawiam,
  administracja
  Zespół Administracji

  [cid:ecb36a91-13f2-486e-869a-96a3d8e8f69a.png]

  [cid:mkz_stopka_c6814749-a5d4-41d8-b69f-3f0c19ee075b.png]

  Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni
  ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, t. 22.622.64.39, f. 22.889.27.27
  {{ email }}
  www.MKZpartnerzy.pl<http://www.mkzpartnerzy.pl/>
  Wiadomość ta może zawierać informacje poufne, przeznaczone do wyłącznej wiadomości adresata. Przeglądanie, przesyłanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych informacji przez osoby inne, niż te, dla których wiadomość była przeznaczona jest zabronione. W przypadku otrzymania tej wiadomości w wyniku błędu proszę poinformować nadawcę i wykasować wiadomość.

  The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

  [cid:82e4384c-bff4-465c-bdfd-2b044e2d1f48.png]Please consider the environment before printing this e-mail.

  Pokaż dojazd<https://www.google.pl/maps/dir//mkz+partnerzy/@52.2064285,20.9475988,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x471eccfaa8ee1225:0x97a1a068770e7d21!2m2!1d21.0176383!2d52.2064492>, Pokaż parking<http://www.mkzpartnerzy.pl/app/uploads/2018/03/mapka-parking.jpg>

  Załączniki

  • ecb36a91-13f2-486e-869a-96a3d8e8f69a.png
  • mkz_stopka_c6814749-a5d4-41d8-b69f-3f0c19ee075b.png
  • 82e4384c-bff4-465c-bdfd-2b044e2d1f48.png