Instytucja: 

CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo
  W związku z Państwa wnioskiem zawartym w wiadomości e-mail z dnia 27
  marca 2020r. O udzielenie informacji publicznej, informuję, że z uwagi
  na przepis art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
  sytuacji kryzysowych, jak również z uwagi na wagę obecnie wykonywanych
  zadań, w jego sprawie nie będą podejmowane żadne czynności - bez
  naruszenia obowiązujących w tym zakresie terminów, a tym samym bez stanu
  bezczynności ze strony Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.
  Przystąpienie do weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku nastąpi
  po uchyleniu stanu epidemii.
  Zgodnie z przepisem art. 15zzs ust. 1 pkt 6) lub 10) ustawy z dnia 2
  marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: w okresie stanu zagrożenia
  epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów
  procesowych i sądowych m.in.. w postępowaniach administracyjnych lub w
  innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna
  się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.
  Z poważaniem
  Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.

  ____________
  Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
  Wersja: AVA 25.25251 z 25.03.2020
  Informacje: www.gdata.pl

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za przesłaną informację. Pragniemy wskazać, że dostępności informacji o jakie wnioskowaliśmy jest niezbędna do prowadzenia debaty publicznej o wsparciu rządu odnośnie funkcjonowania instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce w czasie zagrożenia COVID19. Rząd informuje, że sytuacja jest pod kontrolą i instytucje ochrony zdrowia są przygotowane zarówno w zakresie ochrony swoich pracowników, jak i pacjentów. Jednocześnie w wielu miejscach pojawiają się apele obywateli, pracowników instytucji ochrony zdrowia o wsparcie m.in. szpitali nawet o podstawowe środki ochrony. Bez prawa do informacji społeczeństwo zdanie jest wyłącznie na dane przekazywane przez Rząd, przy czym informacje docierające do społeczeństwa z innych źródeł budzą niepokój.

  Prawo do informacji określone w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, którego częścią jest prawo do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) jest prawem człowieka. Zgodnie z art. 228 ust. 3 Konstytucji RP ewentualne ograniczenie wolności i praw może nastąpić w czasie stanów nadzwyczajnych w zakresie określonym w ustawie. Przypominamy, że w Polsce nie obowiązuje żaden ze stanów nadzwyczajnych.

  Przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest niekonstytucyjny w zakresie w jakim powoduje ograniczenie wolności i praw. Mogą się Państwo powoływać na niekonstytucyjne przepisy i ograniczyć wiedzę społeczeństwa o tym jak wygląda sytuacja w systemie ochrony zdrowia albo mogą Państwo stosować Konstytucję RP i umożliwić debatę publiczną opartą o rzeczywiste dane.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 09.04.2020 18:46

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o10.04.2020 07:38

  ____________
  Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
  Wersja: AVA 25.25251 z 25.03.2020
  Informacje: www.gdata.pl

 • Re: Wniosek o informację publiczną przez CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 09 kwietnia 2020r., informuję, że Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. podtrzymuje w całości swoje dotychczasowe stanowisko.

  Ponadto odnosząc się do treści maila, wskazujemy, że Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. pozostaje w bieżącym kontakcie z podmiotami, które oferują realne wsparcie działalności szpitala w czasie ogłoszonego stanu epidemii - w różnych możliwych formach. Jeśli i Państwo zdecydujecie się na realne wsparcie tutejszego Szpitala - w formie rzeczowej lub pieniężnej - będziemy bardzo wdzięczni.

  Nie sposób jednak przyjąć Państwa argumentacji prawnej, która w obecnej sytuacji - stanu epidemii - zmierza wprost do stworzenia i udostępnienia Państwu informacji publicznej o charakterze przetworzonym. Powyższe spowodować może utrudnienia w organizacji udzielania świadczeń - w jej najbardziej newralgicznym elemencie - a więc w zakresie zapewnienia epidemiologicznego bezpieczeństwa pacjentów i personelu tutejszego Szpitala. Powyższe nastąpić może poprzez zaangażowanie personelu odpowiedzialnego za wskazany wyżej odcinek działań w proces sporządzania wnioskowanej informacji przetworzonej - wyłącznie na Państwa potrzeby.

  Odnosząc się jednak do Państwa argumentacji, informujemy, że jest ona nierzeczowa i wprowadzająca w błąd z przyczyn wskazanych poniżej. Po pierwsze, ograniczanie konstytucyjnych wolności i praw nie następuje tylko w przypadku wprowadzenia stanów nadzwyczajnych (jak Państwo błędnie sugerujecie), lecz również w wielu innych przypadkach - w drodze ustawy - na podstawie art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być zawarte w ustawie. Również prawo do informacji - zawarte w Konstytucji RP - na które Państwo się powołujecie - podlega wielu ograniczeniom - zawartym m.in. w ustawie o dostępnie do informacji publicznej.

  Po drugie, wskazać należy, że Państwa stanowisko całkowicie pomija obowiązywanie tzw. domniemania konstytucyjności ustaw, które chroni przed sytuacją, w której każdy - dla swego jednostkowego interesu - mógłby się powoływać na niekonstytucyjność ustanowionych przepisów. Wskazana wyżej zasada zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania systemu prawnego. Tym samym do czasu kiedy zgodność z Konstytucją RP tychże przepisów nie zostanie zakwestionowana - zgodnie z obowiązującym prawem, stosowanie ustawowych regulacji, w tym przepisu art. 15 zzs przywołanej wcześniej ustawy - jest w pełni legalne i podlega ochronie prawnej.

  Z uwagi na powyższe - Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o., prosząc o zrozumienie obecnej sytuacji, podtrzymujemy swoje dotychczasowe stanowisko.

  Z poważaniem

  Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.