Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź na pismo z dn. 31.03.2020r. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU

  Szanowni Państwo,

  W nawiązania do Państwa pisma wysłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 31 marca 2020 r. uprzejmie informuję, iż SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego dokłada wszelkich starań by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w związku z szerzącą się epidemią COVID-19 zarówno swojemu personelowi, jak i pacjentom.

  Na mocy decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r., Zakład z dniem 14 kwietnia 2020 r. został przeprofilowany w jednoimienny szpital zakaźny. W związku z powyższym, ostatni czas był szczególnie intensywny. W obecnej sytuacji epidemiologicznej istnieje zwiększone zapotrzebowanie na materiały, sprzęt i odczynniki oraz środki do dezynfekcji, środki ochrony indywidualnej. Jako, że SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego powinien być, jako pierwszy na linii w aglomeracji białostockiej, wyposażony w sprzęt umożliwiający sprawne diagnozowanie, natomiast jego personel medyczny winien posiadać odpowiednie zabezpieczenie ochronne, czyniono szereg działań, w celu ich pozyskania. Personel Szpitala odbył także dodatkowe szkolenia w zakresie działań przeciwepidemicznych m.in. w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, a infrastruktura Zakładu została przystosowana do obowiązujących w tym względzie wymogów. Nadto, w związku ze stanem epidemii, dokonano przeglądu i aktualizacji procedur obowiązujących w SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego
  w Białymstoku.

  Powyższe ukierunkowane jest na zapewnienie personelowi Zakładu bezpiecznych warunków pracy w celu zapewnienia świadczeń zdrowotnych niezbędnych do ratowania zdrowia i życia pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 bądź nim zakażonych.

  Z poważaniem

  Sekretariat SP ZOZ MSWiA
  w Białymstoku
  im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego

 • Re: Odpowiedź na pismo z dn. 31.03.2020r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  Dziękujemy za przesłane pismo z dnia 14.04.2020 r. Zawarte w nim informacje w większej części nie stanowią odpowiedzi na pytania naszego wniosku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na resztę pytań.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 31.03.2020r. przez SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BIAŁYMSTOKU

  Szanowni Państwo,

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 31 marca 2020r.

  Z poważaniem

  Magdalena Uściłowska

  Sekretariat

  Samodzielnego Publicznego

  Zakładu Opieki Zdrowotnej
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  w Białymstoku
  im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego

  Załączniki