Instytucja: 

POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

 Monitoring: 

Warunki pracy w szpitalach w związku z SARS-CoV-2

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

  1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

  2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na dzień otrzymania wniosku?

  3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na SARS-CoV-2?

  4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
  a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
  b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale ratunkowym.

  5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

  6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem SARS-CoV-2 ,

  7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

  8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa SARS-CoV-2?
  a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na wynik?
  b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia otrzymania wniosku?

  9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

  10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres {{EMAIL}}

  Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

 • Odpowiedź przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

  Szanowi Państwo.

  Proszę o wyjaśnienie jak mamy traktować Państwa wniosek, gdyż
  Konstytucja RP stwarza tylko ogólne ramy dla uzyskiwania informacji.
  Proszę o stwierdzenie czy wnosicie Państwo o uzyskanie informacji w
  trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

  --

  Dziękuje i Pozdrawiam,
  Żaneta Jończak
  Kierownik Działu Organizacyjnego
  Powiatowy Szpital
  im. Wł. Biegańskiego w Iławie
  14-200 Iława
  ul. Gen. Andersa 3
  tel. 89 6449 806

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
  ,,Rozporządzeniem’’,
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
  Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
  2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
  został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
  {{ email }}
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
  podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
  świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
  oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
  podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  • umowy - 10 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
  • faktury VAT – 5 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
  dofinansowanie projektu
  współfinansowanego z UE.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
  danych osobowych
  będzie brak możliwości realizacji umowy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

 • odpowiedź na pismo z dnia 14.04.2020 r. przez katarzyna.witek@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  tak jak wspomnieliśmy na początku wniosku, wnosimy o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, która stanowi w Polsce najwyższą, pod względem rangi prawa, podstawę prawną składania wniosku o dostęp do informacji publicznej.

  Z poważaniem
  Katarzyna Witek

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Wniosek o informację publiczną przez POWIATOWY SZPITAL IM. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W IŁAWIE

  Szanowni Państwo.

  W załączeniu przesyłam stanowisko Dyrektora Szpitala w odpowiedzi na
  Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Z poważaniem
  Żaneta Jończak

  W dniu 2020-04-21 o 11:08, Powiatowy Szpital w Iławie pisze:
  --

  Dziękuje i Pozdrawiam,
  Żaneta Jończak
  Kierownik Działu Organizacyjnego
  Powiatowy Szpital
  im. Wł. Biegańskiego w Iławie
  14-200 Iława
  ul. Gen. Andersa 3
  tel. 89 6449 806

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH-KONTRAHENCI
  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
  ,,Rozporządzeniem’’,
  informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Szpital im.
  Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 3.
  2. W Powiatowym Szpitalu im. Władysława Biegańskiego w Iławie, powołany
  został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail:
  {{ email }}
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na
  podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom
  świadczącym na rzecz Powiatowego Szpitala w Iławie usługi serwisowe:
  oprogramowania, sprzętu informatycznego, na podstawie zawartych z tymi
  podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  • umowy - 10 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat
  • faktury VAT – 5 lat
  • dokumentacja postępowania przetargowego finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej, przechowywana jest zgodnie z zapisami umowy o
  dofinansowanie projektu
  współfinansowanego z UE.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
  dotyczących narusza
  przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
  Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania
  danych osobowych
  będzie brak możliwości realizacji umowy.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • img646.pdf