Instytucja: 

Sąd Okręgowy w Łomży

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - sądy okręgowe

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Otrzymano: 2024-05-06 10:58:30

NrPytanieOdpowiedźKategoria odpowiedzi
11. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną i elektroniczną.W 2023 r. do Sądu Okręgowego w Łomży wpłynęło zarówno pocztą tradycyjną i elektroniczną 69 wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
22. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez ,,sprawę'' należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej). Prosimy o podanie liczby.W 2023 r. Sąd Okręgowy w Łomży w żadnej ze spraw nie odmówił udostępnienia informacji publicznej.
33. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi: a) rejestr papierowy, b) rejestr papierowo-elektroniczny, c) rejestr elektroniczny prowadzony w systemie klasy EZD, d) rejestr elektroniczny prowadzony w innym systemie lub programie, e) inne.Sąd Okręgowy w Łomży nie prowadzi odrębnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Dokumentacja wpływająca do Sądu jest kwalifikowana na podstawie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt, pod określonym hasłem i symbolem klasyfikacyjnym w programie SAWA firmy Currenda Oddział Administracyjny. Od 2023 r. wnioski o udostępnienie informacji publicznej rejestrowane były pod określonym hasłem klasyfikacyjnym w programie SAWA firmy Currenda Oddział Administracyjny oraz rozpoczęto również rejestrację w EZD, a od 2024 r. wnioski rejestrowane są wyłącznie w EZD.
44. Jeśli organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to jaka jest jego zawartość? Prosimy o zaznaczenie tej informacji/tych informacji, które znajdują się w Państwa rejestrze: a) data wpływu wniosku, b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP) c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek, d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa), e) pełna treść wniosku, f) krótki opis czego dotyczył wniosek, g) pełna treść odpowiedzi na wniosek, h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji), i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana), j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono), k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy). l) inne.W systemie informatycznym Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Łomży zawiera następujące dane: a) data wpływu wniosku, data widniejąca na wniosku, b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP), c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek (po uwzględnieniu w uwagach przez pracownika, bądź po weryfikacji dokumentów wychodzących), d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa), e) pełna treść wniosku, f) krótki opis czego dotyczył wniosek, g) pełna treść odpowiedzi na wniosek, h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji), (po uwzględnieniu w uwagach przez pracownika), i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana), (po uwzględnieniu w uwagach przez pracownika), j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono), k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy). l) inne.
55. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)? Prosimy o podanie stanowiska/stanowisk tej osoby/osób.W Sądzie Okręgowym w Łomży w Oddziale Administracyjnym prowadzeniem dokumentacji w zakresie wniosków o udzielenie informacji publicznej zajmuje się wyznaczony pracownik z Oddziału zatrudniony na stanowisku inspektor, które stanowi jeden z elementów składowych zakresu obowiązków na ww. stanowisku pracy.
66. Prosimy o podanie zakresu obowiązków osoby/osób zajmującej/zajmujących się realizacją dostępu do informacji publicznej. Jeśli będzie to dla Państwa ułatwienie, to prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi/właściwych odpowiedzi spośród poniższych punktów: a) przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski, b) koordynowanie procesu udostępniania informacji (np. dbanie o terminy), c) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, d) redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, e) przygotowywanie okresowych zestawień podsumowujących na temat udostępniania informacji przez organ, f) przygotowywanie wytycznych do anonimizacji dokumentów, g) inne.W zakresie obowiązków osoby zajmującej się realizacją dostępu do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Łomży należy: a) przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski, b) koordynowanie procesu udostępniania informacji (np. dbanie o terminy), c) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej, d) redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, e) przygotowywanie okresowych zestawień podsumowujących na temat udostępniania informacji przez organ, f) przygotowywanie wytycznych do anonimizacji dokumentów, g) inne.
77. Czy w 2023 r. pracownicy sądu brali udział w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy takich szkoleń oraz informacji kto je prowadził.W 2023 r. pracownik Sądu Okręgowego w Łomży nie brał udziału w szkoleniu z zakresu dostępu do informacji publicznej.
88. Czy w latach 2021-2023 sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? Prosimy o udzielenie odpowiedzi tak/nie.Sąd Okręgowy w Łomży w latach 2021-2023 nie wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
99. Jeśli sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zostały one opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, to prosimy o zamieszczenie możliwego do skopiowania linku prowadzącego bezpośrednio do tych orzeczeń w portalu. Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie informacji w formie dogodnej dla organu, np. skanu albo informacji o sygn. akt oraz sentencji każdego orzeczenia.

Treść

 • A.0123.27.2024 - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 kwietnia 2024 r. przez Sąd Okręgowy w Łomży
  Ocena LLM: A) email jest odpowiedzią z Sąd Okręgowy w Łomży i zawiera odpowiedzi na pytania z
  wniosku o informację publiczną.

  Załączniki

  • A.0123.27.2024_odpowiedź_na_wniosek_Stowarzyszenia_Sieć_Obywatelska_W_RBkPhEN.pdf
 • Not read: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 przez Sąd Okręgowy w Łomży
  Ocena LLM: Kategoryzacja AI została pominięta dla listu z automatyczną odpowiedzią.