Instytucja: 

Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim

 Monitoring: 

Wnioski o informację w 2023 - sądy rejonowe

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Odp.: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023 przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim
  Ocena LLM: C) email jest odpowiedzią z Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim i zawiera informację o
  przedłużeniu terminu na odpowiedź.

  Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

  Z poważaniem

  Monika Flis
  Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
  Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
  ul. Zamoyskiego 94
  23-300 Janów Lubelski
  tel. 15 8720 449 wew. 209
  fax.15 8720 406

  Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

  ________________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: środa, 17 kwietnia 2024 11:09
  Do: DG-5066_Administracja
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji ws. obsługi wniosków o informację w 2023

  UWAGA !!! Ta wiadomość została wysłana przez nadawcę spoza sądów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu linków i załączników!

  Wniosek

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  1. Liczba wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które organ otrzymał w 2023 r. Chodzi o wszystkie wnioski o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły drogą pisemną i elektroniczną.

  2. W ilu sprawach z 2023 r. organ odmówił udostępnienia informacji publicznej? Przez ,,sprawę’’ należy rozumieć sprawę dotyczącą jednego wniosku. Przez odmowę należy rozumieć odpowiedzi, które doprowadziły do nieudostępnienia informacji publicznej (np. organ poinformował, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej, organ wydał decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji, organ odmówił udostępnienia informacji przetworzonej). Prosimy o podanie liczby.

  3. Czy organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej? Jeśli tak, to w jakiej formie? Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi:
  a) rejestr papierowy,
  b) rejestr papierowo-elektroniczny,
  c) rejestr elektroniczny prowadzony w systemie klasy EZD,
  d) rejestr elektroniczny prowadzony w innym systemie lub programie,
  e) inne.

  4. Jeśli organ prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, to jaka jest jego zawartość? Prosimy o zaznaczenie tej informacji/tych informacji, które znajdują się w Państwa rejestrze:
  a) data wpływu wniosku,
  b) informacja w jaki sposób wpłynął wniosek (np. wniosek ustny, wniosek złożony drogą e-mail, wniosek przesłany drogą pocztową, wniosek przesłany przez ePUAP)
  c) data udzielonej odpowiedzi na wniosek,
  d) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa),
  e) pełna treść wniosku,
  f) krótki opis czego dotyczył wniosek,
  g) pełna treść odpowiedzi na wniosek,
  h) informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku (np. udostępnienie informacji, nieudostępnienie informacji),
  i) informacja, że w sprawie została wydana decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej (w tych przypadkach, w których została ona wydana),
  j) informacja o naliczonej opłacie za udostępnienie informacji (w tych przypadkach, w których ją naliczono),
  k) informacja o postępowaniu administracyjnym lub sądowoadministracyjnym, które wnioskodawca zainicjował w związku ze sprawą o udostępnienie informacji publicznej (np. znak sprawy, sygn. akt sprawy).
  l) inne.

  5. Kto w organie zajmuje się realizacją dostępu do informacji publicznej (np. przygotowywaniem projektów odpowiedzi na wnioski, prowadzeniem rejestru wniosków czy koordynacją terminowego załatwiania tych spraw)? Prosimy o podanie stanowiska/stanowisk tej osoby/osób.

  6. Prosimy o podanie zakresu obowiązków osoby/osób zajmującej/zajmujących się realizacją dostępu do informacji publicznej. Jeśli będzie to dla Państwa ułatwienie, to prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi/właściwych odpowiedzi spośród poniższych punktów:
  a) przygotowanie projektów odpowiedzi na wnioski,
  b) koordynowanie procesu udostępniania informacji (np. dbanie o terminy),
  c) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  d) redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej,
  e) przygotowywanie okresowych zestawień podsumowujących na temat udostępniania informacji przez organ,
  f) przygotowywanie wytycznych do anonimizacji dokumentów,
  g) inne.

  7. Czy w 2023 r. pracownicy sądu brali udział w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej? Jeśli tak, to prosimy o podanie nazwy takich szkoleń oraz informacji kto je prowadził.

  8. Czy w latach 2021-2023 sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej? Prosimy o udzielenie odpowiedzi tak/nie.

  9. Jeśli sąd wydał orzeczenia w sprawach z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej i zostały one opublikowane w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych, to prosimy o zamieszczenie możliwego do skopiowania linku prowadzącego bezpośrednio do tych orzeczeń w portalu. Jeśli nie, to prosimy o udostępnienie informacji w formie dogodnej dla organu, np. skanu albo informacji o sygn. akt oraz sentencji każdego orzeczenia.

  Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres: {{ email }}

  Uzasadnienie

  Prawo do informacji przysługuje każdemu człowiekowi na gruncie art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC), art. 19 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (KRP). Podstawowym trybem służącym do realizacji tego prawa jest zaś tryb wynikający z Ustawy o dostępie do informacji publicznej (UDIP).

  Prezesi sądów powszechnych są podmiotami zobowiązanymi do udostępniania informacji na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 UDIP. Udostępnieniu podlegają zarówno informacje dotyczące funkcjonowania sądu, jak i orzeczenia, które te sądy wydają (art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czwarte UDIP). Wszelkie ograniczenia prawa dostępu do informacji muszą natomiast spełniać wymogi określone w art. 10 ust. 2 EKPC, art. 19 ust. 3 MPPOiP, art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 KRP oraz art. 5 UDIP.

  W standardach międzynarodowych dużo uwagi poświęca się przyjmowaniu prawnych rozwiązań krajowych pozwalających dokonywać regularnych przeglądów prawa dostępu do informacji, co polega na gromadzeniu i publikowaniu danych i statystyk na temat liczby wniosków wpływających do instytucji publicznych, informacji czego dotyczyły wnioski, jaki był średni czas udzielenia odpowiedzi oraz jakie były powody odmowy udostępnienia informacji. W UDIP ani nie wprowadzono takich gwarancji prawnych ani nie wyznaczono organu, którego zadaniem byłoby przyglądanie się funkcjonowaniu prawa do informacji w praktyce. Informacje o realizacji bezwnioskowego i wnioskowego dostępu do informacji nie są zwykle publikowane przez podmioty zobowiązane, zatem zapoznanie się z nimi staje się możliwe wyłącznie na wniosek.

  W ogólnodostępnych sprawozdaniach z działalności sądów administracyjnych z oczywistych względów znajdują się nawiązania do prawa dostępu do informacji, jako że właśnie te sądy są właściwe do kontroli bezczynności i decyzji wydawanych przez podmioty zobowiązane w trybie dostępu do informacji publicznej. Sądy administracyjne opisują często również informacje o tym, jak udało im się zrealizować wnioski o udostępnienie informacji, które zostały skierowane do nich, jako do podmiotów zobowiązanych. W sprawozdaniach pojawia się wtedy liczba wniosków, które wpłynęły do sądu w danym roku oraz informacja z jakich powodów odmawiano udostępnienia informacji.

  Obowiązki sprawozdawcze ciążące na sądach powszechnych (sprawozdania statystyczne, sprawozdania z wykonania planu działalności sądu, informacje roczne o działalności sądów) nie obejmują natomiast ani informacji o realizacji dostępu do informacji na wniosek ani statystyk dotyczących spraw z art. 23 UDIP. Informacje o realizacji dostępu do informacji na wniosek mogą pojawić się jedynie we wspomnianych informacjach rocznych w dziale podsumowującym, zawierającym diagnozę sytuacji i problemów sądów na obszarze apelacji oraz opis działań podjętych w celu zapewnienia właściwego toku urzędowania sądów wraz z propozycjami rozwiązań. Na podstawie przeglądu Biuletynów Informacji Publicznej sądów okręgowych i apelacyjnych wydaje się jednak, że dokumenty te nie są publikowane (z wyjątkiem Sądu Okręgowego w Warszawie, ale z kolei te informacje nie są aktualizowane na bieżąco i dotyczą wkładu tego sądu do właściwej informacji rocznej).

  W związku z powyższym Stowarzyszenie zwraca się do prezesów sądów rejonowych i okręgowych z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej obejmującymi pytania o liczbę wszystkich wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do sądów w 2023 r., liczbę spraw, które zostały rozpatrzone negatywnie, informację o stanowisku i zakresie obowiązków osoby odpowiedzialnej za realizowanie dostępu do informacji publicznej, a także o rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej i informację o wyrokach z art. 23 UDIP.

  Warto przy tym zwrócić uwagę, że Stowarzyszenie podjęło pierwszą próbę uporządkowania informacji źródłowych na temat realizacji prawa dostępu do informacji w Polsce już w zeszłym roku, zadając pytania jednostkom samorządu terytorialnego, ministerstwom oraz wybranym instytucjom państwowym. Odpowiedzi tych organów stały się istotnym wkładem do Raportu o stanie jawności<https://siecobywatelska.pl/raport-o-stanie-jawnosci-w-polsce/>, którego celem jest dostarczanie rzetelnych danych pokazujących kondycję prawa do informacji w Polsce. Informacje zgromadzone od sądów powszechnych oraz innych podmiotów zobowiązanych planujemy uwzględnić w tegorocznej edycji raportu. Informacje te będą niezwykle istotnym źródłem wiedzy dla całego społeczeństwa.

  Pragniemy podkreślić, że objętość wniosku podyktowana jest chęcią doprecyzowania pytań tak, żeby były one zrozumiałe i jednoznaczne. Jednocześnie większość pytań wymaga jedynie wskazania liczby, potwierdzenia bądź zaprzeczenia informacji czy wyboru właściwej odpowiedzi spośród wymienionych propozycji. Także z tego względu do wniosku dołączamy obszerne uzasadnienie. Liczymy, że ułatwi to Państwu odpowiedź na zadane pytania.

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 adres email: {{ email }} skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org NIP 5262842872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa. Mogą Państwo skontaktować się z nami listownie pod ww. adresem lub elektronicznie pod adresem e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>.

  Państwa dane osobowe pozyskujemy od Państwa podmiotu zatrudniającego - podmiotu zobowiązanego, który udziela odpowiedzi na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej i wraz z odpowiedzią przekazuje nam Państwa dane osobowe. Wśród tych danych znaleźć mogą się przede wszystkim: imię i nazwisko, stanowisko pracy, nazwa podmiotu zobowiązanego, adres e-mail lub numer telefonu, podpis.

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji przez nas celów statutowych, w tym pozyskiwania informacji publicznej i zapewnienia dostępu do niej w niezmienionej formie, poprzez publikowanie uzyskanych odpowiedzi na naszej stronie internetowej: fedrowanie.siecobywatelska.pl<http://fedrowanie.siecobywatelska.pl/>. Ponadto możemy przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Państwa dane osobowe planujemy przechowywać przez okres nie dłuższy niż 16 lat od momentu ich pozyskania. Odbiorcami Państwa danych będą nasi współpracownicy i podmioty przetwarzające, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych. Ponadto, Państwa dane osobowe, które podmiot zobowiązany przekaże do nas wraz z odpowiedzią na nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, mogą zostać opublikowane na naszej stronie: fedrowanie.siecobywatelska.pl<http://fedrowanie.siecobywatelska.pl/> - w takim przypadku odbiorcami Państwa danych będą użytkownicy ww. strony. Korzystamy z oprogramowania biurowego dostarczonego przez Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar EOG. Wskazany dostawca jest uczestnikiem programu Data Privacy Framework, co potwierdza, że zapewnia on odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Przysługuje też Państwu prawo skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Załączniki

  • odpowiedź_Prezesa.pdf