Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kosowie Lackim

  W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji na podstawie
  art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
  informacji publicznej informuję iż:
  1) c) wydawana przez nas gazeta jest miesięcznikiem
  g) z uwagi na panującą pandemię od marca bieżącego roku nastąpiła
  przerwa w wydawaniu
  2) Wydawana przez nas gazeta dostępna jest tylko w wersji papierowej
  3) Średni nakład roczny w 2019 wyniósł ok. 2000 egzemplarzy
  4) Gazeta jest bezpłatna
  5) Nie prowadzimy sprzedaży ogłoszeń
  6) Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny oraz zespół redakcyjny;
  7) W 2020 roku do redakcji nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o
  publikację od:
  a) mieszkańców;
  d) organizacje społeczne (stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy)
  e) instytucje lokalne ( Urząd Miasta i Gminy, placówki oświatowe z terenu
  gminy, biblioteka, ośrodek pomocy społecznej
  8) c) żadne z powyższych

  Z poważaniem
  Ewa Rutkowska
  Redaktor naczelny
  Kurier Kosowski

  pon., 16 lis 2020 o 22:25 <sprawa-34054@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  napisał(a):