Instytucja: 

Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2020-11-16 22:25

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Informacja przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w Godowie

  ad. 1 d

  ad.2 c

  ad.3 1400 egzemplarzy

  ad.4 a

  ad.5 a

  ad.6 d

  ad.7 d,e

  ad.8 a

  --

  Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie
  44-340 Godów
  ul. 1 Maja 93
  tel. 32 47 65 630
  mail: {{ email }}

  _Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy
  o powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości. _

  _ This message and any files sent with it are confidential and intended
  to be used only by persons and entities to whom the message has been
  addressed. If the message was received mistakenly, please notify the
  sender and delete the message_

  _KLAUZULA INFORMACYJNA_

  _Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum
  Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - dalej
  ADO. ADO przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w celu wymiany
  informacji drogą elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za
  pomocą poczty elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta
  mailowego bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy
  adres poczty z legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z
  Panią/Panem. Nie będziemy udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu
  e-mail, chyba że będzie to wynikać z przepisu prawa. Ma Pani / Pan
  prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia
  przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na
  przetwarzanie danych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dane nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej. Pani/Pana adres poczty elektronicznej będzie zapisany
  w naszej bazie do momentu cofnięcia zgody na jego przetwarzanie._

  _THE INFORMATION CLAUSE_

  _1. The administrator of your personal data is Gminne Centrum
  Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie ul. 1 maja 93 44-340 Godów - ADO
  further. _

  _2. ADO processes your data solely for the purpose of
  exchanging information electronically. _

  _3. If we contact you by e-mail, it means that we have
  received the e-mail address directly from you in order to contact you,
  or we have obtained an email address from a legal source entitling ADO
  to contact you. _

  _4. We will not share your e-mail address with other entities
  unless it is required by law. _

  _5. You have the right to access your data, correct it,
  delete, limit processing of it, the right to object and withdraw your
  consent to the processing of data at any time, without affecting the
  legality of the processing, which was made on the basis of consent
  before its withdrawal. _

  _6. The data will not be transferred to third countries or the
  international organizations._

  _7. Your email address will be stored in our database until
  you withdraw your consent to its processing._