Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Wniosek o informację przez Gminny Ośrodek Kultury Dywity

  Dzień dobry, w związku z otrzymanym od Państwa wnioskiem o udzielenie informacji, przesyłamy odpowiedź i zapraszamy na stronę naszej społecznej gazety dywickiej.  1) Prosimy o
  informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o
  opisanie sytuacji. 2) Czy
  wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie –
  w związku z ograniczonym budżetem GOK w Dywitach z powodu pandemii 77 nr Gazety
  Dywickiej ukazał się tylko w wersji online. 3) Jeśli
  gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu
  rocznego w 2019 roku. Średni nakład w 2019 roku:1312 szt. 4) Jeśli
  gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna. 5) Czy
  gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie. 6) Czy
  istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji
  tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w
  którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o
  tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub
  zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze
  publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst
  zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół
  redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub
  nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie; W stopce
  redakcyjnej jest zamieszczona tylko informacja, iż „Redakcja zastrzega sobie
  prawo dokonywania skrótów w nadesłanych materiałach”. 7) Czy w
  2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich
  nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): a) mieszkańców, b )
  przewodniczącego/przewodnic rady gminy; c ) radnych
  opozycji; d) radnych rządzącej koalicji; e) organizacje społeczne; f) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); g ) lokalny biznes; h ) inne
  podmioty (jakie?)…………….. Wojska Obrony Terytorialnej 8) Jeśli w
  2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa
  w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego
  tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z
  powyższych. Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach ul.Olsztyńska 28, 11-001 Dywity tel. 89 5120123 tel.kom. 530 745 054 NIP 739 30 29 411 email: gokdywity@wp.pl www.gokdywity.eu Zgodnie
  a art.13Rozporaądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016L 119/38Dziennik
  Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że: 1.         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gminny Ośrodek Kultury  z siedzibą: Dywity ul. Olsztyńska 28. 2.         Dane
  osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B
  ogólnego (t.j.Dz.U. z 2018r.,poz.108) w celu realizacji wszelkich
  obszarów współpracy, które są tematem niniejszej korespondencji
  mailowej. 3.         Odbiorcami
  Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 4.         Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 5 lat (czas realizacji +5 lat jako okres gwarancji i kontroli). 5.         Posiada
  Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania. 6.         Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ,tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 7.         Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
  skutkować problemem w komunikacji, a co za tym idzie brakiem możliwości
  współpracy.

  Dnia 16 listopada 2020 22:25 sprawa-34146@fedrowanie.siecob napisał(a):  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest: a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku; b) kwartalnikiem; c) dwumiesięcznikiem; d) miesięcznikiem; e) dwutygodnikiem; f) tygodnikiem; g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta: a) jest dostępna tylko w wersji papierowej; b) jest dostępna tylko online; c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online; d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy: a) jest bezpłatna; b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń? a) tak; b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych. a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji; b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie; d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji; e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie; f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi): mieszkańców, a) przewodniczącego/przewodnicz rady gminy; b) radnych opozycji; c) radnych rządzącej koalicji; d) organizacje społeczne; e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły); f) lokalny biznes; g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi): a) odmówiono publikacji takiego tekstu; b) nie udzielono żadnej odpowiedzi; c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-34146@fedrowanie.siecob UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa www.siecobywatelska.pl NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego