Instytucja: OZORKÓW

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez OZORKÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@ug-ozorkow.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 22.11.2020 22:28

  odczytano w dniu 23.11.2020 09:04.

 • Fwd: FW: Wniosek o informację przez OZORKÓW

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: FW: Wniosek o informację
  Data: Mon, 23 Nov 2020 09:10:43 +0100
  Nadawca: gmina@ug-ozorkow.pl
  Adresat: 'Paweł Grzelak' <grzelak@ug-ozorkow.pl>

   Witam Państwa

  Zgodnie ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej,
  przesyłamy - w formie elektronicznej - odpowiedzi na postawione kolejno
  pytania:

  1)...d...

  2)...c...

  3)...9000...

  4)...b...

  5)...b...

  6)...f..., w każdym egzemplarzu kolejnych wydań miesięcznika w stopce
  redakcyjnej widnieje zapis: "Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
  i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich
  własnymi tytułami.Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego
  opublikowaniem. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia
  zgłoszenia. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiada".

  7...d, e...

  8...c...

  Z poważaniem

  Insp. Paweł Grzelak

  Urząd Gminy Ozorków

  Z wyrazami szacunku

  ”Kontaktując się z Urzędem Gminy Ozorków za pośrednictwem wiadomości
  e-mail, przekazujesz swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska,
  numeru IP, adresu e-mail, numeru telefonu, stanowiska pracy. Prosimy o
  zapoznanie się z treścią klauzuli obowiązku informacyjnego
  <http://www.ug-ozorkow.pl/index.php/component/content/article/87-info-o-gminie/839-obowiazek-informacyjny-dot-rodo>”

  Załączniki