Instytucja: KOMORNIKI

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez KOMORNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@komorniki.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-22 23:31

  odczytano w dniu 2020-11-23 09:26.

 • Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez KOMORNIKI

  Szanowni Państwo

  Przesyłam skan odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji
  publicznej z dnia 22 listopada 2020 r. w zakresie gazety lokalnej.

  Z poważaniem

  Olga Karłowska

  Sekretarz Gminy Komorniki

  tel. +48 (61) 8 100 643

  e-mail: <mailto:sekretarz@komorniki.pl> sekretarz@komorniki.pl

  Urząd Gminy Komorniki

  ul. Stawna 1

  62-052 Komorniki

  tel. +48 (61) 8 107 751

  fax. +48 (61) 8 107 985

  e-mail: <mailto:sekretariat@komorniki.pl> sekretariat@komorniki.pl

  <http://www.komorniki.pl/> www.komorniki.pl

  komorniki

  Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne
  i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość
  niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę
  wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub
  właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać,
  ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy
  Komorniki, ul. Stawna 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
  Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl,
  tel. +48 792 304 042.

  Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu
  i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania
  sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane
  osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz
  czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
  przekazane do innych podmiotów.

  Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz
  pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem:
  <https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_kli
  ent_jst_ost.pdf>
  https://www.komorniki.pl/asp/pliki/aktualnosci/obowiazek_informacyjny_-_klie
  nt_jst_ost.pdf

  Załączniki