Instytucja: WARNICE

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedźna wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WARNICE

  GMINA WARNICE
  74-201 WARNICE 66

  Nasz znak: S.1431.19.2020.MO

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22.11.2020 r. w sprawie
  udostępnienia informacji publicznej informuję, że:
  Ad. 1. w 2019 r. zakończono wydawanie gazetki gminnej
  Ad. 2. nie dotyczy
  Ad. 3. nie dotyczy
  Ad. 4. nie dotyczy
  Ad. 5. nie dotyczy
  Ad. 6. nie dotyczy
  Ad. 7. nie dotyczy
  Ad. 8. nie dotyczy

  Z poważaniem

  --
  Z poważaniem

  Monika Ostrowska
  Sekretarz Gminy Warnice
  tel. 91 561 28 90 wew. 22
  513 053 885

  "Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy
  Warnice, który reprezentuje Wójt Gminy Warnice. Dane kontaktowe
  Inspektora Ochrony Danych: Pan Grzegorz Grenda, e-mail: iod@warnice.pl
  . Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą
  elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia,
  sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie
  i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.”