Instytucja: 

ŁOPUSZNO

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁOPUSZNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:33

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:11.

 • Gmina Łopuszno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOPUSZNO

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na skierowany drogą e – mailową
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej Stowarzyszenia Sieć
  Obywatelska Watchdog Polska we wskazanym w treści przedmiotowego wniosku
  zakresie.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego e - maila.

  ---
  Łączę wyrazy szacunku

  Damian Rozmus

  inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
  zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
  pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy w Łopusznie
  ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
  tel. 41) 382 12 43, e - mail: {{ email }} oraz
  {{ email }}

  Załączniki

  • Gmina_Łopuszno_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udostępnienie_informacji_publicznej.pdf
 • Re: Gmina Łopuszno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez joanna.gucman@siecobywatelska.pl

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanej nam odpowiedzi na wniosek dotyczący wydawanej przez Państwa prasy, prosimy o przesłanie na adres
  {{ email }} regulaminu publikacji nadsyłanych do redakcji tekstów.

  Z poważaniem
  Joanna Gucman-Muż

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: FW: Wniosek o informację przez ŁOPUSZNO

  Dzień dobry Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do skierowanego w dniu 20 stycznia 2021 r. e - maila
  wskazuję, że informacja, której dotyczy zakres Państwa e - maila,
  została przekazana w odpowiedzi (pkt 6) z dnia 9 grudnia 2020 roku -
  znak: KPOZSRW.1431.97.2020 na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji
  publicznej skierowany drogą e – mailową w dniu 30 listopada 2020 roku.
  ---
  Łączę wyrazy szacunku

  Damian Rozmus

  inspektor ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony
  zdrowia, sportu i rekreacji oraz współpracy z organizacjami
  pozarządowymi
  w Urzędzie Gminy w Łopusznie
  ul. Konecka 12, 26 - 070 Łopuszno
  tel. 41) 382 12 43, e - mail: {{ email }} oraz
  {{ email }}