Instytucja: 

KĘSOWO

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez KĘSOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_apbxAOs.txt
 • udzielenie informacji w trybie udostępnienia informacji publicznej przez None

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony 30 listopada br.

  --

  Jagoda Has
  Zastępca Wójta Gminy Kęsowo

  /Telefon: +48 690900791/

  ------------------------------------------------------------------------
  Gmina Kesowo - Herb *Urząd Gminy w Kęsowie*
  Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo
  Adres e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>
  Strona internetowa: www.kesowo.pl <http://kesowo.pl>
  Telefon: +48 523344091
  Faks: +48 523344022
  Adres epuap: /kesowo/skrytkaESP

  ------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W –
  ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Gminy w
  Kęsowie. Może się z nim Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11,
  89-506 Kęsowo, poprzez pocztę elektroniczną na ades:
  {{ email }} <mailto:{{ email }}> lub telefonicznie pod
  numerem +48 523344091.
  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został
  także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
  kontaktować wysyłając e-mail na adres
  {{ email }}
  <mailto:{{ email }}>
  3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO
  przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem
  oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach
  szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania
  decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania
  wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Pani/Pana zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie
  podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są
  nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty
  publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o
  stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także
  przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
  administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty
  świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne.
  Jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy
  zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z
  obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych,
  może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma
  Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a
  także prawo do przenoszenia danych.
  7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody informujemy
  więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
  8. W przypadku, gdy nie poda nam Pani/Pana swoich danych osobowych nie
  będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Pani/Pana sprawy i
  informować o niej drogą elektroniczną.
  9. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu do organu nadzorczego –
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
  również w formie profilowania.

  Załączniki

  • cholnpkkegjgejak.png
  • odpowiedż_zw.1431.5.2020.pdf