Instytucja: CHMIELNIK

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez CHMIELNIK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@chmielnik.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:33

  odczytano w dniu 2020-11-30 07:47.

 • Gmina Chmielnik - odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez CHMIELNIK

  Dzień dobry

  W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

  Pozdrawiam Adam Antosz

  _____

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej
  adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane
  jest przeglądanie,

  przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak
  również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne
  niż zamierzony adresat.

  Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
  nadawcy i usunięcie jej z komputera.

  _____

  Klauzula informacyjna:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chmielnik
  reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016
  Chmielnik 50

  W sprawach wynikających ze wskazanej wyżej roli można się z nami kontaktować
  w następujący sposób:

  1. listownie: Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50
  2. przez email: rodo@chmielnik.pl <mailto:rodo@chmielnik.pl>
  3. telefonicznie: +48172296606

  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia Państwa sprawy,
  a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z
  ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

  1. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018
  r. poz. 1000);
  3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r . poz. 1257 ze zm.);
  4. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
  archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.);

  Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o
  archiwizacji dokumentów oraz zogdnie z obowiązującą w Firmie Instrukcją
  kancelaryjną przez okres 5 lat od końca roku, w którym zakończono czynności
  w sprawie lub dłużej, w tym wieczyście, w przypadku skierowania
  zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wystąpienia lub wydania decyzji
  administracyjnej.

  Przysługują Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
  danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
  przepisu prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy
  odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;
  5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Prezes Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

  Informuję, że podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów
  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. W przypadku nie podania ww.
  danych organ nie będzie mógł zająć się Państwa sprawą.

  _____

  Sprawdzono programem PLIKCENTER - RODO.Crypt Licencja komercyjna -
  Commercial PRO https://www.plikcenter.pl/rodocrypt/

  Załączniki