Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez DAMASŁAWEK

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:33

  odczytano w dniu 30.11.2020 07:37.

 • Odpowiedź na informację publiczną przez DAMASŁAWEK

  Dzień dobry.

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną dotyczącą gminnej
  gazetki.

  Z poważaniem,

  Maria Chojnacka
  Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Urząd Gminy Damasławek
  ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
  tel. (67) 26-86-327, fax. (67) 26-13-627
  m.chojnacka@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl
  <http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/>

  Administratorem danych jest Urząd Gminy Damasławek reprezentowany przez
  Wójta Gminy Damasławek, adres: ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek nr tel:
  67-26-13-611 Podstawą przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z
  ustawy o samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza
  te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
  dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania
  przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis systemów
  informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
  celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz
  wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać
  dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
  przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą
  przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać
  wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W
  razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się
  z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie
  <http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004>
  http://www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl/?a=8004 lub skontaktować się z
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Krzysztofem Pukaczewskim:
  <mailto:pukaczewski@hotmail.com> pukaczewski@hotmail.com

  Załączniki

  • 20201207_UR24D_GMINY_DAMASLAWEK_ul._Rynek_8_62-110_Damasfawek_t.pdf (nieskanowany) Skanuj