Instytucja: PRZEWORNO

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - [e-mail] Wniosek o informację [Sprawa#OA.1431.18.2020] przez PRZEWORNO

  Dokumenty: OA.KW-0595/20
  Znak sprawy: OA.1431.18.2020
  Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0341/20
  Wysłane przez: Paulina Szpak

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Wójta Gminy Przeworno na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Z poważaniem

  Paulina Szpak
  Referent ds. promocji
  Urząd Gminy Przeworno
  ul. Kolejowa 4A
  57-130 Przeworno
  tel. 74 8101 339, 536 996 390
  I piętro pok. 21

  --
  ----------------------------------------------------------------
  wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
  ----------------------------------------------------------------
  Urząd Gminy Przeworno
  ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
  mail: sekretariat@przeworno.pl
  www.przeworno.pl
  bip.gwprzeworno.finn.pl
  ----------------------------------------------------------------
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Urząd Gminy Przeworno reprezentowany
  przez Wójta Gminy z siedzibą w Przewornie, przy ul. Kolejowej 4A, 57-130 Przeworno.
  2) Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych jest możliwy z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: iod@przeworno.pl
  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie:
  https://bip.gwprzeworno.finn.pl/bipkod/18633244

  Ta wiadomość może zawierać treści poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo
  jej adresatem, a przedmiotową wiadomość otrzymaliście Państwo przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się
  z jej nadawcą oraz jej usunięcie. Jeżeli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez
  rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL

  Załączniki

  • Pismo_wychodzace_GMINA_2020.pdf (nieskanowany) Skanuj