Instytucja: JABŁONNA

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez JABŁONNA

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@jablonna.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:33

  odczytano w dniu 30.11.2020 07:53.

 • FW: wniosek o informację publiczną przez JABŁONNA

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej gazety
  "Wieści z Naszej Gminy" informuję:

  Ad 1) c,

  Ad 2) c,

  Ad 3) w 2019 r. nakład wyniósł 8000 egzemplarzy,

  Ad 4) a,

  Ad 5) b,

  Ad 6) d,

  Ad 7) e,

  Ad 7) c.

  Wniosek w załaczeniu

  ________________________________________________

  Z poważaniem

  Mariola Kołdej Urząd Gminy Jabłonna

  Inspektor ds. ul. Modlińska 152

  Organizacyjnych i 05-110 Jabłonna

  Informacji Publicznej tel: + 48 22 767 73 18

  Zespół Prawny fax: + 48 22 774 38 34

  www.jablonna.pl

  Treść tej wiadomości może zawierać informacje prawnie chronione przeznaczone
  wyłącznie do użytku służbowego adresata. Odbiorcą może być jedynie jej
  adresat z wyłączeniem dostępu osób trzecich. Jeżeli nie jesteś adresatem
  niniejszej wiadomości lub pracownikiem upoważnionym do jej przekazania
  adresatowi, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,
  rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie
  zabronione i może być karalne. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo,
  prosimy niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź oraz trwale
  usunąć tę wiadomość włączając w to wszelkie jej kopie wydrukowane lub
  zapisane na dysku.

  ______

  Obowiązek informacyjny:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
  Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Jabłonna. Pani/Pana dane są
  przetwarzana na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i/lub a) RODO. Posiada
  Pani/Pan dostęp do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
  danych, prawo do żądania sprostowania danych osobowych, prawo do żądania
  usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Kontakt z
  Inspektorem Danych Osobowych: iod@jablonna.pl.

  RODO Urząd Gminy Jablonna http://www.jablonna.pl/urzad/zawartosc/526/

  Załączniki

  • RP.1431.137.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj