Instytucja: LICHNOWY

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację przez LICHNOWY

  Lichnowy, dnia 08.12.2020 r.

  SG 1431.41.2020

  W odpowiedzi na państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
  który wpłynął do Urzędu Gminy Lichnowy w dniu 30.11.2020 r. , przekazuję
  poniżej odpowiedź:

  Ad.1. g) przerwa w wydawaniu - ostatni numer ( tylko jeden w roku)
  wydano w 2017 r. Nasza gazeta ( a raczej biuletyn informacyjny)  gminna
  wydawana jest w miarę potrzeb i posiadanych środków na jej wydanie.

  Ad.2. c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej , jak i online,

  Ad.3. w 2019 r. nie wydawaliśmy gazety,

  Ad.4. a) gazeta jest bezpłatna,

  Ad.5. b) gazeta nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń,

  Ad.6.  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie
  umieszczony decyduje każdorazowo zespół redakcyjny; umieszczamy teksty
  tylko nadesłane przez inne instytucje tj. jednostki podległe gminie,
  instytucje państwowe itp., są to teksty dotyczące wykonywanych przez nie
  zadań, ogłoszenia, informacje dla mieszkańców,

  Ad.7. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety,

  Ad.8. w 2020 r. nie wydawaliśmy gazety.

  W dniu 01.12.2020 o 15:30, sekretarz@lichnowy.pl pisze:
  --

  /*Pozdrawiam*/

  */Anna Kunkel/
  */Sekretarz Gminy/*
  *office(55) 271-27-23 (wew. 113)
  emailsekretarz@lichnowy.pl*
  *

  *Urząd**Gminy Lichnowy*
  ul. Tczewska 6
   82-224 Lichnowy

  office55 271-27-23,
  fax55 271-27-66
  emailsekretariat@lichnowy.pl
  Facebook
  <https://facebook.com/https://www.facebook.com/gminalichnowy/>General
  (Enter full link) <http://www.lichnowy.pl/asp/start,0>Newsletter (Enter
  full link) <http://bip.lichnowy.pl/>

  /Administratorem danych jest Wójt Gminy Lichnowy.  Podstawą
  przetwarzania danych są kompetencje gminy wynikające z ustawy o
  samorządzie gminnym, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te
  kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego
  dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich
  otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy, np. na serwis
  systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15
  do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec
  przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia
  przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
  przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
  podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych chyba, że
  jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia
  powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi
  dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP w zakładce ochrona danych
  osobowych lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
  Krzysztofem Pukaczewskkim iod@lichnowy.pl <mailto:iod@lichnowy.pl>./

  Załączniki

  • ikleghjbdncnpgfg.png (nieskanowany) Skanuj
  • oaihfmlopdlgpeai.png (nieskanowany) Skanuj
  • bgbofgibdlojbndn.png (nieskanowany) Skanuj
  • nhgejjkihpjgajma.png (nieskanowany) Skanuj
  • caohcdigkcdcfcdm.png (nieskanowany) Skanuj
  • kdbbkmmpefhinebg.png (nieskanowany) Skanuj
  • nebkbkngliehdmmb.png (nieskanowany) Skanuj