Instytucja: MOGILANY

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez MOGILANY

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@mogilany.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:33

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:29.

 • FW: Informacja publiczna przez MOGILANY

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej z dnia 30 listopada 2020 r. przesłany do Urzędu Gminy Mogilany
  za pomocą poczty elektronicznej w dniu 30 listopada 2020 r.

  Z poważaniem

  Edyta Mączeńska

  Urząd Gminy Mogilany

  ul. Rynek 2

  32-031 Mogilany

  tel. 12 270 10 13 wew. 8

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
  ochronie danych, (RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem
  Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Mogilany z siedzibą w Rynek 2,
  32-031 Mogilany. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu
  uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych odo.dmarek@onet.pl. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się
  na stronie internetowej Administratora: http://mogilany.pl/rodo w zakładce
  RODO.

  Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
  podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
  powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
  dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
  błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
  usunąć wiadomość.

  Załączniki