Instytucja: 

PORONIN

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez PORONIN

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, uprzejmie
  informuję:

  Ad. 1)

  Wydawane przez nas czasopismo jest dwumiesięcznikiem.

  Ad. 2)

  Wydawane przez nas czasopismo jest dostępne tylko w wersji papierowej.

  Ad. 3)

  Średni nakład roczny w 2019 roku wyniósł 2000 egzemplarzy.

  Ad. 4)

  Czasopismo jest bezpłatne.

  Ad. 5)

  Czasopismo nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń.

  Ad. 6)

  Nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony
  decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji, aczkolwiek
  nadesłane teksty są zwyczajowo publikowane w czasopiśmie.

  Ad. 7)

  W 2020 roku były nadsyłane teksty i materiały od mieszkańców,
  przewodniczącego rady gminy, radnych gminnych, organizacji społecznych,
  instytucji lokalnych.

  Ad. 8)

  Żadne z powyższych.

  --

  Z poważaniem,
  *Mateusz Łękawski*
  Kierownik
  Gminnego Centrum Informacji i Promocji
  *tel. 18 207 42 98*
  *www.poronin.pl / fb.com/GminaPoronin*
  LOGO Gmina Poronin

  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Urząd Gminy w Poroninie,
  ul. J. Piłsudskiego 5, 34-520 Poronin.
  Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe w celu
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
  na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym
  lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  wykonania umowy/umów, której jest Pan/i stroną, podjęcia działań na
  Pana/i żądanie lub na podstawie udzielonej zgody.
  Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 lit. a, b, c i e RODO
  (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
  Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
  realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.
  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pana/i danych osobowych
  dostępne są na stronie Urzędu www.poronin.pl <http://www.poronin.pl/>
  lub pod adresem e-mail: {{ email }}.

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

  Załączniki

  • logo_poziom2.jpg