Instytucja: 

ZABÓR

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez ZABÓR

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 09:01.

 • Odpowiedź przez ZABÓR

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  --
  Z poważaniem

  Iwona Adamiak
  Podinspektor ds. promocji

  Urząd Gminy Zabór

  tel. 68 321 83 00
  fax. 68 321 83 01
  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Administratorem danych jest Wójt Gminy Zabór. Podstawą przetwarzania danych
  są kompetencje gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, a cel
  przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę
  prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane
  podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie
  umowy, np. na serwis systemów informatycznych. Dane przechowywane będą przez
  okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach
  art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść
  sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania,
  ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na
  przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek
  podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba że jest
  warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych
  informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w
  urzędzie, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych Krzysztofem Pukaczewskim: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}.

  Załączniki

  • image001.png
  • SUG_Zabor_S20120809400.pdf