Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez Tarnobrzeg

  Twoja wiadomość

  Do: um@um.tarnobrzeg.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:14.

 • wypełniona ankieta - Urząd Miasta Tarnobrzeg przez Tarnobrzeg

  Dzień dobry,

  W załączeniu przesyłam Państwu wypełnioną ankietę.

  Z poważaniem,

  Wojciech Lis

  Rzecznik Prasowy

  Urząd Miasta Tarnobrzega

  ul. Kościuszki 32

  39-400 Tarnobrzeg

  Email: w.lis@um.tarnobrzeg.pl

  Tel. 15 81 81 545

  Klauzula Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Tarnobrzega

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać informacje prawnie chronione.

  Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez
  osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi
  przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
  proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub
  telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

  Realizując obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE
  (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) - RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze
  zm.) informujemy, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Tarnobrzega
  jest Prezydent Miasta Tarnobrzega z siedzibą przy ul. Kościuszki 32, 39-400
  Tarnobrzeg.

  Kontakt e-mail z Administratorem: <mailto:um@um.tarnobrzeg.pl>
  um@um.tarnobrzeg.pl

  Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych: <mailto:iod@um.tarnobrzeg.pl>
  iod@um.tarnobrzeg.pl

  Ogólna informacja o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z
  przetwarzaniem przez Urząd Miasta Tarnobrzega Pani/Pana danych osobowych
  znajdują się pod linkiem:
  <http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/>
  http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/ochrona-danych-osobowych/

  Załączniki

  • SKM_C335120120110120.pdf (nieskanowany) Skanuj