Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez KĄTY WROCŁAWSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@katywroclawskie.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:34

  odczytano w dniu 2020-11-30 08:16.

 • odpowiedź na pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez KĄTY WROCŁAWSKIE

  Szanowni państwo,

  Odpowiadając na Państwa pytanie skierowane do nas dn. 30 listopada 2020r.,
  dot. wydawanego przez gminę Kąty Wrocławskie informatora gminnego, przesyłam
  odpowiedź - w załączeniu.

  Ilona Migacz

  główny specjalista ds. promocji gminy i spraw organizacyjnych

  Gmina Kąty Wrocławskie

  Rynek - Ratusz 1

  55-080 Kąty Wrocławskie

  <mailto:or@katywroclawskie.pl> or@katywroclawskie.pl

  <http://www.katywroclawskie.pl/> www.katywroclawskie.pl

  tel. 71 390 72 20

  fax. 71 390 71 63

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty
  Wrocławskie z siedzibą ul. Rynek 1 w Kątach Wrocławskich. Informacje na
  temat wykorzystania i zabezpieczania Państwa danych osobowych,
  przysługujących uprawnień oraz warunków skorzystania z nich znajdują się na
  stronie <http://www.katywroclawskie.pl/rodo>
  www.katywroclawskie.pl/pl/page/rodo lub
  <http://www.bip.katywroclawskie.pl/> www.bip.katywroclawskie.pl (zakładka
  Ochrona Danych Osobowych RODO). Zapytania w sprawie przetwarzania danych
  osobowych należy kierować pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy
  Kąty Wrocławskie ul. Rynek 1, 55-080 Kąty Wrocławskie lub pocztą
  elektroniczną na adres email <mailto:rodo@katywroclawskie.pl>
  rodo@katywroclawskie.pl

  Załączniki

  • SMinolta_C420121410170.pdf (nieskanowany) Skanuj