Instytucja: ŁAGÓW

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez ŁAGÓW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@lagowgmina.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 30.11.2020 04:34

  odczytano w dniu 30.11.2020 08:01.

 • odpowiedź na informacje publiczna przez ŁAGÓW

  Dzień Dobry,

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  odnośnie miesięcznika Nasza Gazeta Łagowska w załączeniu przesyłam
  odpowiedź.

  Z poważaniem

  --
  /*Anna Kędziora
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie
  ul. Rynek 62, 26-025 Łagów
  Tel. (41) 343 70 54 wew. 313
  */

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE(zwanejdalejRODO) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łagowie, ul.
  Rynek 62, 26-025 Łagów informuje, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  w Łagowie zwanym dalej Administratorem;
  2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za
  prawidłowość przetwarzanie danych): e-mail: iodo@marwikpoland.pl).
  3. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktowania się
  pracodawcy w sprawach służbowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  4. Pani /Pana wyżej wymienione dane osobowe nie będą udostępniane innym
  odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa; 5. Dane osobowe
  Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub
  organizacji międzynarodowej;
  6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez
  okres zatrudnienia Pani/Pana w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łagowie
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
  osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem;
  9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie rodzi żadnych
  konsekwencji wynikających z niepodania danych osobowych;
  11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób
  zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
  12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych
  osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

  Załączniki