Instytucja: 

NOWOGRODZIEC

 Monitoring: 

Zasady działania gazet władzy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWOGRODZIEC

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:34

  odczytano w dniu 2020-11-30 07:51.

 • Przeczytano: Wniosek o informację przez NOWOGRODZIEC

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o informację
  Wysłano: 2020-11-30 04:34

  odczytano w dniu 2020-11-30 08:39.

 • osp. na wniosek o udpst. inf. publ.z dnia 30.11.2020 przez NOWOGRODZIEC

  Dzień dobry,

  w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30.11.2020 r.

  Pozdrawiam

  Agnieszka Lenart

  Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

  Urząd Miejski w Nowogrodźcu

  tel. 75 7380669, 75 7380660

  <http://www.nowogrodziec.pl/> www.nowogrodziec.pl

  Ta wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla
  wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości,
  nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o
  natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
  Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej
  ujawnienie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w
  związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

  Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2
  Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
  roku., informuję, że: 1. Administratorem podanych przez Państwa danych
  osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca 2. Z Inspektorem Ochrony Danych
  Osobowych w Spółce można kontaktować się poprzez adres mail
  <mailto:{{ email }}> {{ email }} ; 3. Podane przez Państwa
  dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom; 4. Podane przez Państwa
  dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego; 5. Podane przez
  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub przez
  czas niezbędny do realizacji zawartych umów lub przez cza, który wynika z
  przepisów prawa; 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz
  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
  przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7.Posiadają Państwo prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
  Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
  danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku; 8. Podanie przez Państwa
  danych osobowych jest dobrowolne.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla osób składających Wnioski w trybie Ustawy o dostępie do informacji
  publicznej

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
  dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

  1. Kto będzie posiadał Pani/Pana dane osobowe?

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nowogrodźca
  z siedzibą 59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1; <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}, tel. 75 73 80 660.

  - Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IODO) -
  {{ email }}

  2. Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane?

  - dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pana/Pani wniosku
  o dostęp do informacji publicznej,

  - na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy
  z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji publicznej (tekst jednolity
  Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami).

  3. Komu dane będą przekazane, kto będzie miał do nich dostęp?

  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np.: organy
  administracji publicznej oraz podmioty, które na podstawie umów przetwarzają
  dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Nowogrodźca, w
  szczególności w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania
  systemów informatycznych.

  Podstawę przekazania sprawy do rozpatrzenia właściwemu organowi
  stanowi art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2096 ze zmianami).

  4. Jak długo będziemy posiadali Pani/Pana dane?

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do
  realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w
  zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w
  szczególności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
  zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zmianami).

  5. Jakie prawa Pani/Panu przysługują?

  - Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
  kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia
  danych osobowych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu
  prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia
  przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość
  skorzystania z tego prawa).

  - W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
  podstawie Pani/Pana zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w
  dowolnym momencie.

  - Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -
  Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  6. Czy muszę podać swoje dane?

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w
  szczególności przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2018 r. Dostęp do informacji
  publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1330 ze zmianami). Niepodanie
  wymaganych prawem danych uniemożliwi rozpatrzenie Pani/Pana skargi. W
  pozostałym zakresie podanie danych osobowych może być dobrowolne.

  Załączniki

  • SKMBT_C36420120710220.pdf
  • 116.gazetagminna.docx