Instytucja: OLEŚNICA

Monitoring: Zasady działania gazet władzy

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Prosimy o informację, czy wydawana przez Państwa gazeta jest:
  a) wydawana rzadziej niż trzy razy do roku;
  b) kwartalnikiem;
  c) dwumiesięcznikiem;
  d) miesięcznikiem;
  e) dwutygodnikiem;
  f) tygodnikiem;
  g) inna opcja, np. zakończono wydawanie gazety, przerwa w wydawaniu. Prosimy o opisanie sytuacji.

  2) Czy wydawana przez Państwa gazeta:
  a) jest dostępna tylko w wersji papierowej;
  b) jest dostępna tylko online;
  c) jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i online;
  d) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie.

  3) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o podanie średniego nakładu rocznego w 2019 roku.

  4) Jeśli gazeta jest dostępna w wersji papierowej, prosimy o informację czy:
  a) jest bezpłatna;
  b) jest płatna.

  5) Czy gazeta prowadzi sprzedaż ogłoszeń?
  a) tak;
  b) nie.

  6) Czy istnieją zasady (spisane lub niepisane) umieszczania nadesłanych do redakcji tekstów w gazecie? Nie chodzi nam o zasady umieszczania tekstów płatnych.
  a) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, w którym zawarte są jasne kryteria przyjmowania tekstów do publikacji;
  b) tak, istnieje regulamin zamieszczania nadesłanych do redakcji tekstów, ale o tym, czy tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  c) nie istnieje regulamin, ale zwyczajowo nadesłane teksty są zawsze publikowane w gazecie;
  d) nie istnieje regulamin, a o tym czy jakiś tekst zostanie umieszczony decyduje każdorazowo redaktor naczelny lub zespół redakcji;
  e) nie istnieje regulamin, a nadesłane do redakcji teksty bardzo rzadko lub nigdy nie są publikowane w gazecie;
  f) inna sytuacja. Prosimy o jej opisanie;

  7) Czy w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały z prośbą o ich nieodpłatną publikację przez (można wybrać kilka odpowiedzi):
  mieszkańców,
  a) przewodniczącego/przewodniczącą rady gminy;
  b) radnych opozycji;
  c) radnych rządzącej koalicji;
  d) organizacje społeczne;
  e) instytucje lokalne (np. biblioteki, szkoły);
  f) lokalny biznes;
  g) inne podmioty (jakie?).

  8) Jeśli w 2020 roku do redakcji gazety nadsyłane były teksty i materiały, o których mowa w pytaniu nr 7, to czy choć raz (można wybrać kilka odpowiedzi):
  a) odmówiono publikacji takiego tekstu;
  b) nie udzielono żadnej odpowiedzi;
  c) żadne z powyższych.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację, Urząd Gminy Oleśnica przez OLEŚNICA

  Dzień dobry, odpowiadam na pytania dotyczących gazety - Kuriera Gminy
  Oleśnica:

  1. Gazeta jest kwartalnikiem

  2. Jest dostępna zarówno w  wersji papierowej jak i online

  3. Nakład między 3000-4000 tysiące, w tym roku pierwsze dwa numery po
  3000, kolejny 4000, najnowszy 3500

  4. gazeta bezpłatna

  5. Nie prowadzi sprzedaży ogłoszeń

  6. Nie ma regulaminu, półtora miesiąca-miesiąc przed planowanym wydaniem
  redakcja wysyła maile do wszystkich pracowników Urzędu, dyrektorów szkół
  i gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysów prosząc o nadsyłanie
  tekstów. Teksty podlegają drobnej korekcie, czasem skróceniu, redakcja
  wybiera zdjęcia. Większość materiałów jest publikowana, ze względu na
  objętość gazety (16 stron) zdarza się, że nie wszystko udaje się zmieścić.

  7. Publikujemy teksty "użyteczne społecznie", nie wdajemy się w
  politykę, jest kilka stałych działów: słowo wstępne wójta, relacje z
  posiedzeń rady gminy i młodzieżowej rady gminy, spotkań z sołtysami,
  inwestycje, ważne wydarzenia, kultura (tu szkoły), sport, przydatne
  informacje.

  8. Z wymienionych dostajemy teksty ze szkół i bibliotek. Są publikowane
  z zastrzeżeniem patrz pkt.6